Wednesday 7-25-2012

24
Jul

Wednesday 7-25-2012

Happy Birthday Andrew!!

TGU Practice
 
15min amrap:
1 TGU (ea side) 55/35
8 Stone to shoulder 115/70
300m run 
 

1 Response