Friday 8-17-2012

16
Aug

Friday 8-17-2012

Happy Birthday Mo!!
 
 55/35#
10 Kb Snatch      5 DU’s
9 KB Snatch       10 DU’s
8 Kb Snatch     15 DU’s
7 KB Snatch       20 DU’s
6 Kb Snatch     25 DU’s
5 KB Snatch       30 DU’s
4 Kb Snatch     35 DU’s
3 KB Snatch      40DU’s
2 Kb Snatch     45 DU’s
1 KB Snatch     50 DU’s
 

4 Responses